Prečítajte si o nás

Súkromná Základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu v Trnave bola zriadená 1. septembra 2001.

Vznikla transformáciou pôvodného Štúdia baletu a súčasného scénického tanca, ktorého zakladateľom bol tiež dlhoročný sólista baletu SND v Bratislave, baletný majster Dušan Nebyla. Po jeho náhlej smrti v lete 2008 sa zriaďovateľom školy stáva Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu, ktorú založili jeho dedičia – manželka Viera a synovia Dušan a Boris.

Škola pracuje na spôsob západných baletných štúdií. Vyplňuje medzeru v poskytovaní umeleckého vzdelávania v oblasti tanečno – baletnej. Je to ruská baletná škola so západnými scénickými tanečnými technikami, čo jej dodáva zvláštny umelecký esprit. Vyučuje sa klasický tanec – balet, slovenský ľudový tanec a moderné scénické techniky. Školu navštevujú žiaci vo veku od štyroch do dvadsať rokov ako záujmovú činnosť 2 – š krát týždenne.

Mimoriadne nadaní žiaci po úspešnom ukončení štvrtého ročníka prvého stupňa ( na ZŠ 5. ročník ) a po splnení kritérií prijímacích talentových skúšok môžu pokračovať v štúdiu tanca na osemročnom tanečnom konzervatóriu, od 1. septembra 2004 aj na Súkromnom tanečnom konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave.

Denne navštevujú školu mimoriadne nadaní žiaci, ktorí sa po ukončení štvrtého ročníka druhého stupňa pripravujú na štúdium tanečného pedagóga na HTF VŠMU v Bratislave.

Stalo sa už tradíciou, že na konci školského roka všetci žiaci školy účinkujú na koncoročnom predstavení, kde predvedú svoje umelecké výkony. Okrem toho účinkujú na mnohých podujatiach, ktoré organizuje mesto Trnava, na otváracích ceremoniáloch plesov a iných kultúrnych akciách. Spolu so žiakmi Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu každoročne účinkujú na predstavení Pocta Dušanovi Nebylovi.

V roku 2009 získali ocenenie na súťaži BEATFÓRUM v Gbeloch v kategórii scénického tanca a na súťaži GRAND PRIX TYRNAVIA v kategórii hip – hop.

V dňoch 20. – 21.11.2010 sa zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky mladých talentov z oblasti hudby, tanca a spevu pod názvom ŠANCA MLADÝM v lotyšskej Rige.

V konkurencii niekoľkých desiatok súborov a jednotlivcov si odniesli 2. miesto v kategórii ľudového tanca do 15 rokov.