Prijímame nových žiakov

ZÁPIS DETÍ NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

Prihláste svoje deti na záujmové vzdelávanie v tanečnom alebo hudobnom odbore na našej ZUŠ

Záujmové vzdelávanie v tanečnom, ako aj hudobnom odbore je prispôsobené individuálnym potrebám žiakov, ich rozvrhu a talentu. Vaši najmenší si môžu vyskúšať aké je to byť súčasťou umeleckej komunity a s našimi profesionálnymi pedagógmi získať kvalitný základ pre ďalšie prípadné umelecké rozvíjanie ich talentu zábavnou formou.

Povinné tlačivá na stiahnutie

Pre prihlásenie na štúdium je potrebné vyplniť prihlášku, čestné vyhláseniesúhlas so spracovaním osobných údajov ( GDPR ). 

Prihláška na stiahnutie
Čestné vyhlásenie na stiahnutie
GDPR na stiahnutie

Ako a kam doručiť prihlášky a povinné prílohy

Keďže sa v dokumentoch nachádzajú osobné údaje dieťaťa, je nutné zasielať ich jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Elektronicky na adresu szussbdn@stkdn.sk v zaheslovanej prílohe. Pre zjednodušenie procesu prosíme, aby ste všetky dokumenty zaheslovali rovnakým heslom. Heslo k zaheslovaným dokumentom nám pošlite prostredníctvom SMS na číslo 0903/213 220.
 2. Poštou doporučene na adresu školy
 3. Osobne na adresu školy

Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu
Kalinčiakova 2911/47
917 01 Trnava

Základné informácie o štúdiu v SZUŠ

 1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších zmien.
 2. V škole sa vzdelávanie poskytuje za úhradu – školné.
 3. Školné sa platí vopred, spravidla do 15. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie. Zaplatené školné sa vracia iba v prípade dlhodobej choroby žiaka (mesiac a viac).
 4. Na začiatku každého školského roka sú rodičia povinní uhradiť zápisné.
 5. Výšku zápisného a školného určuje zriaďovateľ.
 6. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a v určenom čase.
 7. Žiak môže vystúpiť zo školy v polroku alebo na konci školského roku na písomnú žiadosť rodičov.
 8. Žiak môže byť vylúčený zo školy:

      – ak je jeho pobyt nežiadúci z výchovných dôvodov

      – ak neplatí mesačný poplatok

      – pre nepravidelnú dochádzku

      – ak účinkuje na mimoškolských kultúrnych podujatiach bez vedomia riaditeľa školy.                       

9.   Neprítomnosť žiaka na vyučovaní, dlhšiu ako jeden týždeň, sú rodičia povinní oznámiť vedeniu školy.         10. Rodič (zákonný zástupca) svojím podpisom berie na vedomie, že dozor nad žiakmi zabezpečuje vyučujúci iba počas vyučovania a iba v učebni.