Prihláste sa k nám

Take a peek inside our Wonderworld

Základné informácie o štúdiu v SZUŠ

 1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších zmien.
 2. V škole sa vzdelávanie poskytuje za úhradu – školné, ktoré sa platí vopred, spravidla do 15. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie.
 3. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa v škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.
 4. Na začiatku každého školského roka sú rodičia povinní uhradiť zápisné.
 5. Výšku zápisného a školného určuje zriaďovateľ.
 6. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne a v určenom čase.
 7. Žiak môže vystúpiť zo školy v polroku alebo na konci školského roku na písomnú žiadosť rodičov.
 8. Žiak môže byť vylúčený zo školy:
 9. ak je jeho pobyt nežiadúci z výchovných dôvodov
 10. ak neplatí mesačný poplatok
 11. pre nepravidelnú dochádzku
 12. ak účinkuje na mimoškolských kultúrnych podujatiach bez vedomia riaditeľa školy.
 13. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní, dlhšiu ako jeden týždeň, sú rodičia povinní oznámiť vedeniu školy.
Prihláška na stiahnutie